Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Şehirler

Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir hayatını etkileyen şehirler elbette saymakla bitmez, ancak en önemlilerini yakından inceleyelim. Mustafa Kemal’in hayatını etkileyen başlıca şehirler: Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya. Selanik Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü ve günümüzde Yunanistan’ın sınırları içerisinde kalan Selanik, Makedonya’nın sosyal,...

Trablusgarp Savaşı: Garp Ocakları Sönerken (1911 – 1912)

Osmanlılar Kuzey Afrika’daki Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için “garp ocakları” tabirini kullanırlardı. Tunus ve Cezayir Fransa tarafından işgal edilmiş, Osmanlı Devleti’nin elinde Trablusgarp kalmıştı. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge yarışında geride kalan İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek...

Mustafa Kemal Görev Başında

1905’te “kurmay yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, buradan merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhının Selânik şubesine...

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Fransız İhtilalinden sonra milliyet fikirlerinin Osmanlı gayr-i müslim tebaası arasında da yayılması, onların Müslümanlara nazaran daha müreffeh bir hayat seviyesine ulaşmaları, yabancı devletlerin sürekli gayr-i müslim tebaayı isyana teşvik etmesi Osmanlı Devletini ciddi bir bunalıma sürükledi. Bu unsurlara yer yer muhtariyet...

İttihat ve Terakki Partisinin İktidara Gelmesi

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde içeride meydana gelen en büyük olay, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluşu ve iktidara gelmesidir. Bu cemiyetin doğuşu devrin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarının bir sonucudur. Bu şartlar altında kurulan cemiyet, kurucularının da özel gayretleri sonucu hızla büyüyerek...

Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti İstanbul’da Rum Patrikhanesi’nde ve patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur. Görevi, çeteler kurarak Yunan Kuvvetlerinin işini kolaylaştırmaktı. Doğrudan doğruya Yunanistan Başbakanı Venizelos’tan direktif alan örgüt, Yunan hükümetinin yaptığı yardımlarla büyük bir sermayeye sahip olmuştur. Bu cemiyete tepki olarak Trakya- Paşa...

Islahat Fermanı ( 18 Şubat 1856 )

Islahat Fermanı da tıpkı Tanzimat Fermanı gibi Sultan Abdülmecid’in saltanat yıllarında ilan edilmiştir. Bu Ferman 1854 Kırım Savaşı sırasında Rusya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğinin alınması amacıyla ilan edilmiştir. Kırım savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne yardım eden Avrupalı devletler, bir bakıma bu yardımlarının...

Tanzimat Fermanı ( 3 Kasım 1839 )

Tanzimat Fermanı Sultan Abdülmecid’in tahta geçişinin beşinci ayında ilan edilerek yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde Avrupa’da 1830 ihtilalleri ile Fransa tekrar mutlakıyetten meşrutiyete dönmüştü. İngiltere’de zaten bu rejim mevcuttu. Bu iki devlete karşın Avusturya, Rusya, Prusya henüz teokratik yönetim yanında idiler ve...

İnkılap Nedir? İnkılabın Özellikleri Nelerdir?

Köken olarak inkılap, Arapça ”kalb” kelimesinden türemiştir. İnkılabın manası; değişme bir halden diğer bir hale geçiş demektir. Geniş manada inkılap: Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal askeri alanlarındaki kurumlarının devlet eliyle makul ve ölçülü metodlar kullanılarak köklü bir şekilde değiştirilerek yenileştirilmesidir....