Kategori: Türk İnkılabı

Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Bir ülkede bireylerin sağlığı ile ilgilenmek, hastalıklarla mücadele etmek ve gelecek nesillerin sağlıklı büyümeleri için önlemler almak devletin görevlerindendir. Toplumun sağlıklı, güçlü ve iyi gelişmiş bireylerden oluşması o toplumun ilerlemesini oluşturan etkenlerden birisidir. Atatürk sağlık konusuna büyük önem vermiş ve şöyle...

Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler

Ulaşım meselesi millî birliğin sağlanması ve ekonomik kalkınma için en başta gelen konulardandı. Fakat Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye, demir yolu, kara yolu ve deniz yolu bakımından hayli geri kalmış bir noktadaydı. Bu nedenle Atatürk, Türk milletinin hızlı bir biçimde kalkınması için...

Tarım Alanındaki Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda halkın yarıdan fazlası tarımla uğraşıyordu. Fakat zamanın modern tarım teknikleri kullanılmadan eski yöntemlerle tarım yapılıyordu. Köylüler, ağır ve zorlu koşullarda büyük emekler harcayarak ancak geçinebilecekleri kadar ürün elde edebiliyorlardı. Ayrıca köylüden “aşar” adıyla ürettikleri ürünün % 10’u vergi...

Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet döneminde kalkınmanın temeli sanayiye dayanıyordu. Çünkü XIX. yüzyıldan itibaren dünya devletleri arasında ilerlemenin ölçüsü sanayi olmuştu. Kapitülasyonlar, Osmanlı’da yerli sanayinin kurulmasını önlemişti. Millî Mücadele Dönemi’ndeyse büyük ölçekte sanayi kuruluşu bulunmuyordu. Devlet, dışa bağımlılığı azaltmak adına birinci derece ihtiyaç maddelerini üretebilmek...

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

Ekonomik yönden zayıf kalan devletler, ya bağımsızlıklarını ya da tamamen varlıklarını kaybetmişlerdir. Bu nedenle bir milletin ilerlemesinin veya gerilemesinin önemli etkenlerden biri ekonomi olmuştu. Osmanlı Devleti XVI. yy’da sağlıklı ekonomik sistem kurmuştu. Bunun sonucu olarak da siyasi askerî ve sosyal alanlarda...

Türk Kadınına Verilen Haklar

Atatürk, millî kültürü çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmayı hedef olarak göstermişti. Türk milletinin çağdaş dünyanın uygarlık düzeyine ulaştırılması için yapılan çalışmalardan biri de kişi hak ve hürriyetlerindeki mevcut eşitsizliğin giderilmesiydi. Bu doğrultuda kadınlara tanınan hakların erkeklerle eşit hâle getirilmesi için çalışmalara...