Category: Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık

İnkılapçılık İlkesi Tanımı ve Özellikleri

Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denmektedir. Atatürkçü düşüncede de inkılap düşüncesi, böyle karşılık bulmuştur. Buna bağlı olarak Atatürkçü düşüncede inkılapçılık ilkesi Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan...

Atatürk TBMM’nin açılış merasiminde dua ederken (1920)

Laiklik İlkesi Tanımı ve Özellikleri

Bir kavram olarak laiklik, dinî olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır. Fakat laiklik ilkesi yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla sınırlı kalmaz. Laik bir devlet bireyin tüm inanç ve ibadet hakkını tanır. Bunun yanında...

İzmir İktisat Kongresi

Devletçilik İlkesi Tanımı ve Özellikleri

Atatürkçü düşüncede devletçilik ilkesi, Millî Mücadele yılları sonrası zamanın şartlarına, ortama ve dönemin ihtiyaçlarının getirdiği zorunluluğa dayalı olarak ortaya çıkan bir düşüncedir. Devletçiliğin esası, başta ekonomi olmak üzere her alanda devletin planlamacı bir tutum...

Köylü milletin efendisidir. M.K.Atatürk

Halkçılık İlkesi Tanımı ve Özellikleri

Aynı ülkede yaşayan, aynı kültürel özellikleri paylaşan, aynı uyruktaki insan topluluğuna halk adı verilir. Bu sözcükten türetilmiş halkçılık kavramı, Türk demokrasisinin temelidir. Atatürkçü düşüncede halkçılık, herkesin kanun önünde eşitliğine, hiçbir kişi ya da gruba...

Mustafa Kemal ATATÜRK

Milliyetçilik İlkesi Tanımı ve Özellikleri

Atatürkçü düşünce milliyetçiliği esas alır. Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel felsefesidir. Bu durum, Atatürkçü düşüncenin millî devleti, millî egemenliği ve millî iradeyi esas almasının doğal sonucudur. Milliyetçilik düşüncesi, toplumlarının ulaştığı en üst aşamayı...

Cumhuriyet kutlamalarından bir görüntü

Cumhuriyetçilik İlkesi Tanımı ve Özellikleri

Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyet’te egemenlik; kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil tüm halka aittir. Cumhuriyet yönetiminin esası;...